ZONE 1 MIEDZYNARODOWE WARSZTATY PERFORMANCE

MIEDZYNARODOWE WARSZTATY PERFORMANCE
przy IV Bałtyckim Biennale Sztuki Współczesnej
Zajęcia prowadzili artyści z Niemiec, Szwajcarii i Polski.
BBB Johannes Deimling  (D, CH) – kurator
Franz Gratwohl  (CH)
Antoni Karwowski  (PL) – autor projektu, kurator
Andrzej Pawełczyk  (PL)
Stephan US     (D)
 
Performance jest formą otwartą, nieskrępowaną normami estetycznymi.
Performance to akcja o określonej strukturze, rozbudowana o użycie dodatkowych rekwizytów, oparta na działaniu artysty. Performance zakłada osobiste wykonanie „dzieła” przez autora i bezpośredni przepływ energii między performerem a uczestniczącą w akcji publicznością.
Wykreowana sytuacja wywołuje szereg intensywnych, niespotykanych w codziennym życiu przeżyć i emocji.
Odkrywa dotąd niedostępne obszary postrzegania i realizacji rzeczywistości.
 
 
PASZPORT - WYSTAWA GRUPOWA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU SIECIOWEGO
Paszport jako nieodłączny dokument towarzyszący naszej cywilizacji może — w zależności od politycznej sytuacji danego kraju — wywoływać ambiwalentne uczucia. Paszport może być symbolem państwowej kontroli; może być także symbolem wolności jednostki. Niezależnie od tego, dokument ten jest niezbędną podstawą do spotkań ludzi z różnych krajów. Umożliwia on przekroczenie granicy ku czemuś innemu, poznanie nieznanego świata, a nawet niekiedy i przezwyciężenie różnic.
Projekt „Paszport” powstał przy współpracy „Arbeitskreis der Ki2nstler” (Stowarzyszenia Artystów) w Bergisch-Gladbach koło Kolonii. Przedsięwzięcie to stanowi próbę uwidocznienia kontaktów niemieckich artystów tego regionu z polskimi środowiskami. Kontakty te zacieśniły się w ciągu dziesięciu lat istnienia spotkań FORUM OST-WEST1. W ich wyniku powstała ponadnarodowa sieć współpracujących ze sobą artystów. Nie ogranicza się ona tylko do Polski i Niemiec, ale i ukazuje twórczość i dokonania 43 artystów polskich i 43 artystów z Niemiec, Francji i Holandii.
Koncepcyjnie chodzi tu o projekt z gatunku komunikacji i sztuki zbiorowej („network-art”). Koncepcja ta nawiązuje do tradycji sztuki poczty („mail art”) i rzeźby społecznej. Szczególny jest tu jednak punkt wyjścia — zaproszeni artyści z Polski co najmniej raz brali udział w FORUTyI OST-WEST w regionie Bergisch-Gladbach oraz /lub wystawiali się bądź uczestniczyli w różnych projektach wspomnianego stowarzyszenia.
Projekt:
Punktem wyjścia do dialogu była wymiana fotografii własnej osoby. Została ona dobrana przez kuratorów na drodze losowania tak, by trafiła do nieznanego kolegi-artysty. Zadanie artystów polegało na opracowaniu fotografii kolegi lub koleżanki za pomocą własnych technik i środków artystycznych.
Chociaż — zgodnie z zadaniem - oczekiwać można było artystycznego „rozprawienia” się z osobowością partnera, wynik zaskoczył wielością prac o podłożu filozoficznym, politycznym i społecznie krytycznym. Zastosowano prawie całą paletę dostępnych współcześnie technik:
wideo, obiekty, malarstwo, sztuka poczty, sztuka konceptualna, collage, fotografia, instalacje
itp.
W ten sposób — opierająca się na jednoznaczności i celowości fotografia zmieniła swój charakter. Zatraciły się granice i powstała nowa jakość. Podobizna kolegi czy koleżanki posłużyła jako swoiste medium. Szczególnie fascynujące było widoczne korespondowanie między pracami nieznanych sobie partnerów. U niektórych wystąpiło coś na kształt artystycznego powinowactwa duszy. Niektóre prace dokumentują zadziwiające podobobieństwa strategii koncepcyjnej i opracowania. W każdym przypadku są one jednak wynikiem przypadkowego spotkania.
FORUM OST-WEST to inicjatywa starostwa powiatu Bergisch-Gladbach. W ramach FORUM. w regionie Bergisch-Gladbach. na przedmieściach Kolonii prezentowane są nie tylko iradycyjne. ale i aktualne trendy w kulturze polskiej. Powiatowa inspektor wydziału kultury i kurator pani Suśanne Bohiienkamp zainicjowała i stworzyła liczne więzi między grupami artystów. stowarzyszeniami i instytucjami regionu. opracowała także
wszechstronny program imprez kulturalnych z dziedziny muzyki, literatury. teatru. sztuk plastycznych aż po wkład i fora dyskusyjne.
dodane:: 2003-11-01